Witamy na stronie Parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein w Lublińcu

Ogłoszenia Parafialne

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 28.05.2023 – 04.06.2023


Wprowadzenie do liturgii:  Kończymy dziś okres wielkanocny uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Wielkim pragnieniem Chrystusa jest to, aby Jego uczniowie przyjęli dar Ducha i w Jego mocy przemieniali oblicze tej ziemi. Niech udział w Eucharystii otworzy nas na moc miłości, którą rozlewa w naszych sercach obiecany Duch Święty.


Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.    1. Dzisiejsza Uroczystość kończy Okres Wielkanocny, natomiast przypadająca za tydzień Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy okres przyjęcia Komunii św. wielkanocnej. Za publiczne odmówienie hymnu do Ducha Świętego można zyskać odpust zupełny.

    2. Dzisiaj o 15.00 w ramach nabożenstwa majowego koncert Chóry Katedry Gliwickiej.

    3. W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła. Po nabożeństwie majowym spotkanie Apostolatu Maryjnego.

    4. Nabożeństwa majowe w poniedziałek i środę po Mszy św. o godz. 8.00. We wtorek nabożeństwo majowe po Mszy św. o godz. 18.00.

    5. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek i środę po nabożeństwach majowych.

    6. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W tym dniu przypada także Dzień Dziecka.

    7. W tym tygodniu przeżywamy I czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Okazja do spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży szkolnej w piątek od godz. 17.00.

    8. W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie formacyjne Grupy modlitewnej św. o .Pio.

    9. W sobotę od godz. 8.00 odwiedziny chorych, których proszę zgłaszać w zakrystii lub kancelarii

 a o 17.15 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

    10. W piątek Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży.

    11. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.

    12. 8 czerwca Uroczystość Bożego Ciała. Trasa procesji będzie wiodła od kościoła przez ul. Wiejską, ul. Oleską i ul. Kochanowskiego z powrotem do kościoła. Już dzisiaj zachęcam do włączenia się w przygotowanie ołtarzy i uroczystości Bożego Ciała.

    13. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” między innymi artykuł o ustanawianym dziś sanktuarium na Bachledówce – związnym z bł. kard. Wyszyńskim oraz odpowiedź na pytanie o znaczenie sformułowania z Koronki do Miłosierdzia Bożego o ofiarowaniu Bogu Ciała i Krwi, Duszy i Bóstwa Jezusa Chrystusa Do nabycia jest także „Mały Gość Niedzielny” w którym znajdziemy między innymi zachętę do odprawiania nabożeństw I soboty miesiąca oraz najnowsza „Prawda i Krzyż”.

    14. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Czech i Pragi w dniach 23-25.06.2023 roku. Plan pielgrzymki wywieszony jest w gablocie. Szczegółowe informacje i zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej. Spotkanie uczestników pielgrzymki w środę 7 czerwca o godz. 18.00.
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych 

i zapal w nich ogień swojej miłości.

Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.ks. Rafał Grunert

warsztaty_dla_malzenstw_gliwice.png
2023_02_18_Pielgrzymka_do_Czech.pdf
2023_02_18_Pielgrzymka_do_Czech.pdf

Odezwa w związku z nominacją nowego Biskupa Diecezji Gliwickiej

     Drodzy Współbracia w pasterskim posługiwaniu,

     Kochani Diecezjanie!


     W dniu, w którym Kościół Święty czci wielkiego teologa i świętego Człowieka, którym był św. Tomasz z Akwinu, liturgia kieruje naszą uwagę na wielką tajemnicę nieodzownej wiary, bez której nie będzie nigdy pomyślnego wyniku naszych wysiłków. Przekonał się

o tym Abraham, budując swą wiarę w Boga na nadziei wyjścia ze swej rodzinnej ziemi

w Ur Chaldejskim do nowej rzeczywistości (Hbr 11, 1-2. 8-19), jak i Apostołowie, będący rybakami, którzy ogarnięci słabością, podczas burzy nie poradzili sobie

z niebezpieczeństwem i sam Jezus musiał ich ratować (Mk 4,35-41). Taki jest też obraz Kościoła: jeżeli nie będziemy trwać w zawierzeniu Bogu, sami niczego nie osiągniemy.

     W takiej atmosferze duchowej ogłoszona dzisiaj, dokładnie w 11. rocznicę mojego ingresu do katedry gliwickiej, decyzja Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu nowego Biskupa Gliwickiego, stanowi potwierdzenie ponadczasowej woli samego Jezusa Chrystusa, założyciela Kościoła Świętego, by nieprzerwany łańcuch kolejnych następców Apostołów, także w naszym Kościele partykularnym, zapewniał trwałą opiekę nad wspólnotą wierzących w Niego. Nie może zabraknąć wsłuchiwania się w Jego nadprzyrodzone słowo oraz czerpania ze źródeł łaski poprzez przystępowanie do sakramentów świętych. W określonym momencie, kiedy zgodnie z wymogami prawa kanonicznego osiągnąłem granicę 75 lat życia, Ojciec Święty Franciszek przyjął moją rezygnację z pasterskiego zarządzania diecezją gliwicką,

a dzisiejszą informacją zrealizował podjęte wcześniej decyzje, co dobitnie oznacza przekazanie pasterskiej odpowiedzialności w nowe ręce i nowe serce kochające Kościół.

     Z radością podaję do wiadomości całej społeczności naszej diecezji, że decyzją Ojca Świętego Franciszka mianowany został nowy biskup, którym odtąd będzie Ks. Prałat

dr Sławomir ODER, dotychczas kapłan diecezji toruńskiej. Urodził się 7 sierpnia 1960 r.

w Chełmży. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1978 r. studiował w latach 1978-1983 na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra ekonomiki handlu zagranicznego. W 1983 r. rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, ukończył ją w Papieskim Wyższym Seminarium Duchownym

w Rzymie, a święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1989 r. w Pelplinie. Po święceniach pozostał nadal w Rzymie, zdobywając doktorat obojga praw na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, i wieńcząc studia kursem w Rocie Rzymskiej. Następnie powołany został do pracy w Wikariacie Diecezji Rzymskiej, w latach 1992-1995 jako wicedyrektor biura prawnego, od 1995 r. kanclerz i przewodniczący Trybunału Apelacyjnego, a od 2013 r. pełnił funkcję Wikariusza Sądowego diecezji rzymskiej. Zaangażowany był również jako postulator w procesie o męczeństwie ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, w procesach

o heroiczności cnót Ks. Władysława Korniłowicza i Matki Elżbiety Czackiej, oraz w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym św. Jana Pawła II. Uhonorowany został tytułem prałata papieskiego w 2001 r. Po powrocie do diecezji w 2019 r. został mianowany ojcem duchownym kapłanów, oraz sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej. Jest kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej, pełniąc posługę duszpasterską przy parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu.

      Wyrażamy wdzięczność Ojcu Świętemu, że diecezję naszą obdarował nowym pasterzem o dużym doświadczeniu kościelnym i szerokich kompetencjach, zdobytymi w Rzymie.

     W tej szczególnej chwili dla diecezji, ale także dla mnie osobiście, nominację nowego Biskupa Gliwickiego łączę z wyrażeniem podziękowania dla wszystkich, którzy w czasie mojego posługiwania Ludowi Bożemu naszej gliwickiej diecezji, wspierali mnie na różny sposób w wypełnianiu pasterskiej misji. Nie bez wzruszenia wspominam serdecznie osobę

i zasługi mojego poprzednika, pierwszego biskupa utworzonej w 1992 r. diecezji gliwickiej Jana Wieczorka, a także nieżyjącego już biskupa pomocniczego Gerarda Kusza oraz podpierającego mnie aktualnego biskupa pomocniczego Andrzeja Iwaneckiego. Moje szczere podziękowanie niech obejmie grono pracowników centralnych instytucji diecezjalnych

z Kurią, Sądem Duchownym, Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym Diecezji Gliwickiej i Opolskiej w Opolu, Konsultorów Diecezjalnych i Rady Kapłańskiej kolejnych kadencji, Księży Dziekanów i Wicedziekanów, nade wszystko zaś wszystkich kapłanów. Wdzięcznie ogarniam obecnych w naszej wspólnocie zakonników, w znacznej części wspierających diecezję w wypełnianiu duszpasterskich obowiązków, a także żeńskie wspólnoty życia konsekrowanego, trwające na modlitwie w naszych intencjach. Nie zapominam o włączających się w nasze wspólne działania władzach samorządowych różnych stopni, a także o rzeszach wiernych, poczuwających się do odpowiedzialności przede wszystkim za katechezę i formację w ramach różnych ruchów i stowarzyszeń kościelnych,

a także sprawy materialne poszczególnych parafii oraz całej diecezji.

      Przy tym mam świadomość, że nie we wszystkich zadaniach zdołałem należycie wypełnić moje zobowiązania. Ten ciężar sumienia powierzam Bożemu miłosierdziu ufając, że Pan, który powołał mnie 11 lat temu do służby w naszej diecezji, będzie łagodnym sędzią nade mną.

    Żegnając się z Ludem Bożym jako biskup diecezjalny, pokornie zachęcam wszystkich

do otoczenia nowego Biskupa otwartością i życzliwością, by każdy z Was ochotnym włączeniem się w realizację wyznaczonych mu zadań, wspomagał nowego Pasterza

w przewodzeniu diecezji gliwickiej na dalszych drogach pomnażania dorobku duchowego Kościoła.

     O szczegółach przyjęcia święceń biskupich przez Dostojnego Nominata oraz ingresu

do katedry gliwickiej  poinformuję w późniejszym czasie.

     Pozostaję Waszym duchowym dłużnikiem, i trwam z Wami z darem wdzięcznej modlitwy.


     Gliwice, dnia 28 stycznia 2023 roku.

+ Jan Kopiec

MODLITWA W INTENCJI NOWEGO BISKUPA GLIWICKIEGO

Boże, nasz Ojcze, 

Ty budujesz Kościół przez różnorodność i bogactwo Twoich darów. 

W dniu Pięćdziesiątnicy umocniłeś Duchem Świętym Apostołów, 

aby głosili Królestwo Boże i byli pasterzami Twojej owczarni.


Boże, nasz Ojcze, 

dziękujemy Ci za dar nowego Pasterza dla naszej diecezji, biskupa nominata Sławomira.


Prosimy Cię, umacniaj go swoim Duchem,

aby odważnie podążał za Chrystusem, Dobrym Pasterzem

i prowadził naszą wspólnotę diecezjalną drogami Ewangelii.


Niech Jego pasterskie życie i posługiwanie 

będzie kształtowane przez Twoje Słowo, 

przez sprawowanie świętych Tajemnic

i uważne wsłuchiwanie się w nadzieje i cierpienia drugiego człowieka.


Boże, nasz Ojcze spraw, aby wierni naszej diecezji

byli zjednoczeni z naszym nowym biskupem nominatem Sławomirem.

i wzrastali jako lud Boży w wierze, miłości i jedności,

i wspólnie osiągnęli życie wieczne. Amen.


Matko Sprawiedliwości i miłości społecznej, módl się za nami,

Święty Józefie, módl się za nami,

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, główni patronowie diecezji gliwickiej, módlcie się za nami.

Święta Anno, módl się za nami,

Święta Jadwigo Śląska, módl się za nami,

Św. Jacku, módl się za nami.

Apel przewodniczącego KEP w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę


Modlitwy pomagające wiernym w przyjęciu duchowej komunii św.

Modlitwy, które odmawia Papież Franciszek podczas transmisji Mszy Świętej, pomagające wiernym w przyjęciu Komunii Duchowej:

I Modlitwa podczas Komunii Duchowej

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.

II Modlitwa podczas Komunii Duchowej

Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofiaruję Ci żal mojego skruszonego serca, które się uniża w swojej nicości przed Twoją świętą obecnością. Uwielbiam Cię w Sakramencie Twej miłości, w niewysłowionej Eucharystii. Pragnę Cię przyjąć w tym ubogim mieszkaniu, które ofiaruje Ci moje serce. Oczekując na szczęście płynące z Komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym ja mógł przyjść do Ciebie. Niech Twa miłość rozpali całe moje istnienie za życia i po śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham cię. Niech tak się stanie. AmenMODLITWA O POKÓJ

(na motywach Listu do Efezjan)Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!


Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.


KONTO PARAFII STEBLÓW


BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

53 2030 0045 1110 0000 0067 6890


„Prawda i Krzyż”

Właśnie ukazał się kolejny numer naszej gazetki parafialnej „Prawda i Krzyż”. Gorąco zapraszamy do lektury. Kliknij i zobacz więcej...

Najnowsze wydarzenia w naszej parafii

22.11.2021 Msza Katyńska

5 września modliliśmy się na mszy o 11:30 za wszystkich zamordowanych w Katyniu oraz innych miejscach kaźni na wschodzie. W tej modlitwie towarzyszył nam sztandar oraz delegacja rodzin katyńskich z Katowic.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

14.08.2021 Odpust parafialny

Odpust parafialny


kliknij i zobacz inne wydarzenia

14.08.2021 Pielgrzymka do Matki Boskiej Lubeckiej

Pielgrzymka do Matki Boskiej Lubeckiej


kliknij i zobacz inne wydarzenia

14.08.2021 Bierzmowanie

Bierzmowanie w naszej parafii.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

03.07.2021 Uroczystości Bożego Ciała

Uroczystości Bożego Ciała


kliknij i zobacz inne wydarzenia

09.05.2021 Rezurekcja

Rezurekcja


kliknij i zobacz inne wydarzenia