Witamy na stronie Parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein w Lublińcu

Ogłoszenia Parafialne

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  01.10.2023 - 08.10.2023


Wprowadzenie do liturgii: Każdego dnia Bóg kieruje do nas swoje wezwanie, by pójść za Nim. W swoim życiowym powołaniu, w relacjach międzyludzkich, w pracy zawodowej. I czasami nie udaje nam się pozytywnie odpowiedzieć na to wezwania. Niech przeżywana Eucharystia dopomoże nam, wzmocni nas by częściej i pełniej odpowiadać Bogu każdego dnia: Idę dzisiaj Panie pełnić Twoją wolę.


Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.    1. Rozpoczynamy miesiąc październik, czas szczególnej modlitwy różańcowej. Nabożenstwa różańcowe odprawiane będą w niedziele o godz. 15.00, poniedziałki i środy o godz. 8.30 (po Mszy św. porannej) w pozostałe dni o godz. 18.30. Istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami dla tych wiernych, którzy odmówią różaniec w kościele, w publicznej kaplicy, rodzinie lub innym stowarzyszeniu pobożnym.

    2. W poniedziałek po nabożeństwie różańcowym spotkanie Apostolatu Maryjnego.

    3. Także jutro o godz. 9.30 zbiórka płodów rolnych i produktów spożywczych o długim terminie ważności (mąka, cukier, makaron, kasza itp.) na ośrodek w Rusinowicach.

    4. We wtorek po Mszy św. Nowenna do MBNP.

    5. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko we wtorek na nabożeństwie różańcowym.

    6. Od kilku tygodni przeprowadzana jest w naszej parafii wizytacja kanoniczna. Ostatnia wizytacja, którą przeprowadzał bp Jan Kopiec odbyła się w 2015 roku. W środę będziemy gościć, w ramach wizytacji, po raz pierwszy w naszej parafii nowego Biskupa Gliwickiego Sławomira Odera. Ksiądz Biskup rozpocznie wizytację od odwiedzin Muzeum Pro Memoria Edith Stein, odwiedzi także chorych i starszych parafian. O 15.30 na cmentarzu parafialnym zostanie odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego, oraz modlitwa za zmarłych. Około godz. 16.15 Biskup Gliwicki będzie chciał się spotkać z przedstawicielami grup i wspólnot parafialnych. Na to spotkanie zaproszeni są wszyscy parafianie tzn jeśli ktoś chciałby porozmawiać, spotkać sie z księdzem biskupem, to w tym czasie będzie taka możliwość. O godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską i Ekonomiczną. O 18.00 rozpocznie się Msza św. wizytacyjna, po zakończeniu której odprawione zostanie nabożeństwo różańcowe, po nim odbędzie się spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza. Zapraszam do wspólnej modlitwy na cmentarzu, do udziału w spotkaniu przedstawicieli wspólnot i grup parafialnych a przede wszystkim do udziału w Eucharystii.

    7. W tym tygodniu przeżywamy I czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Okazja do spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży szkolnej w czwartek i piątek od godz. 17.00.

    8. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży.

    9. W sobotę od godz. 8.00 odwiedziny chorych, których proszę zgłaszać w zakrystii lub kancelarii,

a o 17.15 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi wraz z modlitwą różańcową.

    10. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy liturgicznie 25 rocznicę kanonizacji naszej patronki i 15 rocznicę nadania patronatu u Boga św. Teresy Benedykty od Krzyża naszemu miastu. Msza św. pod przewodnictwem bpa Sławomira Odera o godz. 11.30. O godzinie 18.00 muzyczny wieczór uwielbienia z tekstami naszej patronki, który poprowadzi parafialny zespół „Benedyksi”.

    11. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” tematem numeru jest obecność aniołów w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła. Do nabycia jest także „Gość Niedzielny Extra” poświęcony tematyce maryjnej. Jego cena to 14zł. Do nabycia także nowy numer miesięcznika „Prawda i Krzyż” oraz „Mały Gość Niedzielny”.

    12. We wtorek 10 października w Muzeum Edyty Stein godz. 16.00 Spotkanie literacko – muzyczne „Edyta jest Nam bliska”. Szczegóły na plakacie.

    13. Zbliża się czas wyborów dlatego zachęcam do modlitwy w intencji ojczyzny oraz do zapoznania się z „Vademecum wyborczym katolika” przygotowanym przez Radę ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Tekst jest dostępny w gablotach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej parafii.

    14. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek, na potrzeby Caritas diecezji i parafii.


ks. Rafał Grunert

Vademecum wyborcze katolika


Vademecum wyborcze katolika

(dokument Rady ds. Społecznych KEP)

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

    1. Uczestnictwo w wyborach 

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”[1].

    2. Znaczenie dobra wspólnego

 Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

    3. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:

a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”[5];

b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];

c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];

d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”[8];

e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”[9];

f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;

g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”[10].

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”[11].

    4. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”[12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

    5. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, 21.09.2023

________________________

[1] Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.

[2] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.

[3] Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.

[4] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[5] Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.

[6] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[7] Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[8] Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.

[9] Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9.

[10] Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.

[11] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[12] Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903.

Plan Uroczystości Pogrzebowych bpa Jana Wieczorka

Plan uroczystości do pobrania tutaj


HISTORIA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych katolików, odbywające się co dwa-trzy lub cztery lata zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1985 roku na zakończenie Jubileuszowego Roku Odkupienia

Są to spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, skupiające młodzież z całego świata, która chce wspólnie spędzić czas i modlić się. Natomiast w pozostałych latach, do 2020 w Niedzielę Palmową organizowane były Światowe Dni Młodzieży w każdej diecezji, gdzie młodzież spotykała się ze swoimi biskupami, od 2021 diecezjalne spotkanie z decyzją papieża Franciszka będą organizowane w Niedzielę Chrystusa Króla.

Panama 2019

22−27 stycznia 2019, Panama

Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! (Łk 1, 38)[20]

Kraków 2016

26–31 lipca 2016, Polska

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)

Rio de Janeiro 2013

23–28 lipca 2013, Brazylia

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! (por. Mt 28, 19)

Madryt 2011

15–21 sierpnia 2011, Hiszpania

Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7)

Sydney 2008

15–20 lipca 2008, Australia

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1, 8)

Kolonia 2005

16–21 sierpnia 2005, Niemcy

Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2)

Toronto 2002

23–28 lipca 2002, Kanada

Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13, 14)

Rzym 2000

15–20 sierpnia 2000, Włochy

A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14)

Paryż 1997

19–24 sierpnia 1997, Francja

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 38, 39)

Manila 1995

10–15 stycznia 1995, Filipiny

Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)

Denver 1993

10–15 sierpnia 1993, Stany Zjednoczone

Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości (J 10, 10)

Częstochowa 1991

10-15 sierpnia 1991, Polska

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15)

Santiago de Compostela 1989

15–20 sierpnia 1989, Hiszpania

Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14, 6)

Buenos Aires 1987

11 – 12 kwietnia 1987, Argentyna

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1 J 4, 16)

Rzym 1985

29 – 31 marca 1985, Włochy

Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1 P 3, 15)

Rzym 1984

11-15 kwietnia 1984, Włochy


Odezwa w związku z nominacją nowego Biskupa Diecezji Gliwickiej

     Drodzy Współbracia w pasterskim posługiwaniu,

     Kochani Diecezjanie!


     W dniu, w którym Kościół Święty czci wielkiego teologa i świętego Człowieka, którym był św. Tomasz z Akwinu, liturgia kieruje naszą uwagę na wielką tajemnicę nieodzownej wiary, bez której nie będzie nigdy pomyślnego wyniku naszych wysiłków. Przekonał się

o tym Abraham, budując swą wiarę w Boga na nadziei wyjścia ze swej rodzinnej ziemi

w Ur Chaldejskim do nowej rzeczywistości (Hbr 11, 1-2. 8-19), jak i Apostołowie, będący rybakami, którzy ogarnięci słabością, podczas burzy nie poradzili sobie

z niebezpieczeństwem i sam Jezus musiał ich ratować (Mk 4,35-41). Taki jest też obraz Kościoła: jeżeli nie będziemy trwać w zawierzeniu Bogu, sami niczego nie osiągniemy.

     W takiej atmosferze duchowej ogłoszona dzisiaj, dokładnie w 11. rocznicę mojego ingresu do katedry gliwickiej, decyzja Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu nowego Biskupa Gliwickiego, stanowi potwierdzenie ponadczasowej woli samego Jezusa Chrystusa, założyciela Kościoła Świętego, by nieprzerwany łańcuch kolejnych następców Apostołów, także w naszym Kościele partykularnym, zapewniał trwałą opiekę nad wspólnotą wierzących w Niego. Nie może zabraknąć wsłuchiwania się w Jego nadprzyrodzone słowo oraz czerpania ze źródeł łaski poprzez przystępowanie do sakramentów świętych. W określonym momencie, kiedy zgodnie z wymogami prawa kanonicznego osiągnąłem granicę 75 lat życia, Ojciec Święty Franciszek przyjął moją rezygnację z pasterskiego zarządzania diecezją gliwicką,

a dzisiejszą informacją zrealizował podjęte wcześniej decyzje, co dobitnie oznacza przekazanie pasterskiej odpowiedzialności w nowe ręce i nowe serce kochające Kościół.

     Z radością podaję do wiadomości całej społeczności naszej diecezji, że decyzją Ojca Świętego Franciszka mianowany został nowy biskup, którym odtąd będzie Ks. Prałat

dr Sławomir ODER, dotychczas kapłan diecezji toruńskiej. Urodził się 7 sierpnia 1960 r.

w Chełmży. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1978 r. studiował w latach 1978-1983 na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra ekonomiki handlu zagranicznego. W 1983 r. rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, ukończył ją w Papieskim Wyższym Seminarium Duchownym

w Rzymie, a święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1989 r. w Pelplinie. Po święceniach pozostał nadal w Rzymie, zdobywając doktorat obojga praw na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, i wieńcząc studia kursem w Rocie Rzymskiej. Następnie powołany został do pracy w Wikariacie Diecezji Rzymskiej, w latach 1992-1995 jako wicedyrektor biura prawnego, od 1995 r. kanclerz i przewodniczący Trybunału Apelacyjnego, a od 2013 r. pełnił funkcję Wikariusza Sądowego diecezji rzymskiej. Zaangażowany był również jako postulator w procesie o męczeństwie ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, w procesach

o heroiczności cnót Ks. Władysława Korniłowicza i Matki Elżbiety Czackiej, oraz w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym św. Jana Pawła II. Uhonorowany został tytułem prałata papieskiego w 2001 r. Po powrocie do diecezji w 2019 r. został mianowany ojcem duchownym kapłanów, oraz sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej. Jest kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej, pełniąc posługę duszpasterską przy parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu.

      Wyrażamy wdzięczność Ojcu Świętemu, że diecezję naszą obdarował nowym pasterzem o dużym doświadczeniu kościelnym i szerokich kompetencjach, zdobytymi w Rzymie.

     W tej szczególnej chwili dla diecezji, ale także dla mnie osobiście, nominację nowego Biskupa Gliwickiego łączę z wyrażeniem podziękowania dla wszystkich, którzy w czasie mojego posługiwania Ludowi Bożemu naszej gliwickiej diecezji, wspierali mnie na różny sposób w wypełnianiu pasterskiej misji. Nie bez wzruszenia wspominam serdecznie osobę

i zasługi mojego poprzednika, pierwszego biskupa utworzonej w 1992 r. diecezji gliwickiej Jana Wieczorka, a także nieżyjącego już biskupa pomocniczego Gerarda Kusza oraz podpierającego mnie aktualnego biskupa pomocniczego Andrzeja Iwaneckiego. Moje szczere podziękowanie niech obejmie grono pracowników centralnych instytucji diecezjalnych

z Kurią, Sądem Duchownym, Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym Diecezji Gliwickiej i Opolskiej w Opolu, Konsultorów Diecezjalnych i Rady Kapłańskiej kolejnych kadencji, Księży Dziekanów i Wicedziekanów, nade wszystko zaś wszystkich kapłanów. Wdzięcznie ogarniam obecnych w naszej wspólnocie zakonników, w znacznej części wspierających diecezję w wypełnianiu duszpasterskich obowiązków, a także żeńskie wspólnoty życia konsekrowanego, trwające na modlitwie w naszych intencjach. Nie zapominam o włączających się w nasze wspólne działania władzach samorządowych różnych stopni, a także o rzeszach wiernych, poczuwających się do odpowiedzialności przede wszystkim za katechezę i formację w ramach różnych ruchów i stowarzyszeń kościelnych,

a także sprawy materialne poszczególnych parafii oraz całej diecezji.

      Przy tym mam świadomość, że nie we wszystkich zadaniach zdołałem należycie wypełnić moje zobowiązania. Ten ciężar sumienia powierzam Bożemu miłosierdziu ufając, że Pan, który powołał mnie 11 lat temu do służby w naszej diecezji, będzie łagodnym sędzią nade mną.

    Żegnając się z Ludem Bożym jako biskup diecezjalny, pokornie zachęcam wszystkich

do otoczenia nowego Biskupa otwartością i życzliwością, by każdy z Was ochotnym włączeniem się w realizację wyznaczonych mu zadań, wspomagał nowego Pasterza

w przewodzeniu diecezji gliwickiej na dalszych drogach pomnażania dorobku duchowego Kościoła.

     O szczegółach przyjęcia święceń biskupich przez Dostojnego Nominata oraz ingresu

do katedry gliwickiej  poinformuję w późniejszym czasie.

     Pozostaję Waszym duchowym dłużnikiem, i trwam z Wami z darem wdzięcznej modlitwy.


     Gliwice, dnia 28 stycznia 2023 roku.

+ Jan Kopiec

MODLITWA W INTENCJI NOWEGO BISKUPA GLIWICKIEGO

Boże, nasz Ojcze, 

Ty budujesz Kościół przez różnorodność i bogactwo Twoich darów. 

W dniu Pięćdziesiątnicy umocniłeś Duchem Świętym Apostołów, 

aby głosili Królestwo Boże i byli pasterzami Twojej owczarni.


Boże, nasz Ojcze, 

dziękujemy Ci za dar nowego Pasterza dla naszej diecezji, biskupa nominata Sławomira.


Prosimy Cię, umacniaj go swoim Duchem,

aby odważnie podążał za Chrystusem, Dobrym Pasterzem

i prowadził naszą wspólnotę diecezjalną drogami Ewangelii.


Niech Jego pasterskie życie i posługiwanie 

będzie kształtowane przez Twoje Słowo, 

przez sprawowanie świętych Tajemnic

i uważne wsłuchiwanie się w nadzieje i cierpienia drugiego człowieka.


Boże, nasz Ojcze spraw, aby wierni naszej diecezji

byli zjednoczeni z naszym nowym biskupem nominatem Sławomirem.

i wzrastali jako lud Boży w wierze, miłości i jedności,

i wspólnie osiągnęli życie wieczne. Amen.


Matko Sprawiedliwości i miłości społecznej, módl się za nami,

Święty Józefie, módl się za nami,

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, główni patronowie diecezji gliwickiej, módlcie się za nami.

Święta Anno, módl się za nami,

Święta Jadwigo Śląska, módl się za nami,

Św. Jacku, módl się za nami.

Apel przewodniczącego KEP w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę


Modlitwy pomagające wiernym w przyjęciu duchowej komunii św.

Modlitwy, które odmawia Papież Franciszek podczas transmisji Mszy Świętej, pomagające wiernym w przyjęciu Komunii Duchowej:

I Modlitwa podczas Komunii Duchowej

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.

II Modlitwa podczas Komunii Duchowej

Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofiaruję Ci żal mojego skruszonego serca, które się uniża w swojej nicości przed Twoją świętą obecnością. Uwielbiam Cię w Sakramencie Twej miłości, w niewysłowionej Eucharystii. Pragnę Cię przyjąć w tym ubogim mieszkaniu, które ofiaruje Ci moje serce. Oczekując na szczęście płynące z Komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym ja mógł przyjść do Ciebie. Niech Twa miłość rozpali całe moje istnienie za życia i po śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham cię. Niech tak się stanie. AmenMODLITWA O POKÓJ

(na motywach Listu do Efezjan)Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!


Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.


KONTO PARAFII STEBLÓW


BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

53 2030 0045 1110 0000 0067 6890


„Prawda i Krzyż”

Właśnie ukazał się kolejny numer naszej gazetki parafialnej „Prawda i Krzyż”. Gorąco zapraszamy do lektury. Kliknij i zobacz więcej...

Najnowsze wydarzenia w naszej parafii

22.11.2021 Msza Katyńska

5 września modliliśmy się na mszy o 11:30 za wszystkich zamordowanych w Katyniu oraz innych miejscach kaźni na wschodzie. W tej modlitwie towarzyszył nam sztandar oraz delegacja rodzin katyńskich z Katowic.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

14.08.2021 Odpust parafialny

Odpust parafialny


kliknij i zobacz inne wydarzenia

14.08.2021 Pielgrzymka do Matki Boskiej Lubeckiej

Pielgrzymka do Matki Boskiej Lubeckiej


kliknij i zobacz inne wydarzenia

14.08.2021 Bierzmowanie

Bierzmowanie w naszej parafii.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

03.07.2021 Uroczystości Bożego Ciała

Uroczystości Bożego Ciała


kliknij i zobacz inne wydarzenia

09.05.2021 Rezurekcja

Rezurekcja


kliknij i zobacz inne wydarzenia