Cmentarz

Cmentarz parafialny

Regulamin cmentarza

 1. Właścicielem cmentarza jest Parafia św. Edyty Stein w Steblowie przy ulicy Żeromskiego 2
 2. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy należy, więc zachować spokój i szacunek dla miejsca poświęconego.
 3. Rodzina bądź opiekunowie są zobowiązani do utrzymania grobu w należytej czystości, do usuwania chwastów, odpadów i tym podobne i składowania ich do wyznaczonych miejsc w kontenerach.
 4. Na cmentarzu nie można jeździć na rowerze, biegać, wprowadzać psów, palić papierosów, pić alkoholu itp.
 5. Sprawy związane z pochówkiem, rezerwacją czy przedłużeniem miejsca załatwia się w kancelarii parafialnej.
 6. Usytuowanie musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.
 7. Wymiary grobu muszą być zachowane zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Oświaty oraz Zdrowia i OS z dnia 20.X.1972 roku/ dz.u.nr 47, poz. 299/.
 8. Obowiązki grabarza określa oddzielna umowa z administratorem cmentarza.
 9. Ofiara pochówkowa pobierana jest na okres 20 lat. Jeżeli rodzina lub opiekunowie nie przedłużą w kancelarii parafialnej składając stosowną ofiarę na kolejne 20 lat, to wyznaczone miejsce jest znów własnością parafii i można na nim pochować innego zmarłego.
 10. Ustawienie na grobie nagrobka a także wymiana takowego, wymaga zezwolenia parafii. W tym celu wymagane jest przedłożenie w kancelarii parafialnej projektu nagrobka oraz uiszczenie przewidzianej w prawie zwyczajowym ofiary, tj. 10% ceny kosztorysu.
 11. Ofiary wymienione w punkcie 9 - 10 służą regulowaniu opłat za użytkowanie cmentarza, m.in. wywóz śmieci, utrzymanie zieleni itp.
 12. Na cmentarzu nie można bez zezwolenia parafii samowolnie sadzić ani ścinać drzew, krzewów, ustawiać ławek lub brukować powierzchni cmentarnej.
 13. Parafia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub kradzież pomników. Zachęca się do ubezpieczania pomników we własnym zakresie od tego rodzaju mogących się zdarzyć szkód.
 14. W sprawach nie ujętych regulaminem należy się zwracać do Administratora Parafii.
 15. W przypadku naruszenia regulaminu Administrator ma prawo do występowania o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

Kaplica przedpogrzebowa pw. św. Michała Archanioła

Regulamin kaplicy

 1. Kaplica przedpogrzebowa Św. Michała Archanioła stanowi integralną część zabudowań sakralnych będących własnością parafii św. Edyty Stein w Lublińcu przy ul. Żeromskiego 2.
 2. Kaplica wyposażona w chłodnię (2 stanowiska) służy przede wszystkim do przechowywania zmarłych oczekujących na pochówek, a także do odprawiania nabożeństw modlitewnych za zmarłych oraz wstępnych ceremonii pogrzebowych.
 3. Kaplica jest miejscem poświęconym, co należy uszanować właściwym zachowaniem, pełnym ciszy i powagi.
 4. Nadzór nad udostępnieniem pomieszczeń kaplicy dla złożenia zmarłej osoby, jak również dla zbierania się rodziny i chętnych na wspólne modlitwy, pełni osoba upoważniona przez parafię. Do osoby nadzorującej należy również utrzymanie czystości, przygotowanie kaplicy do ceremonii przedpogrzebowych, otwieranie i zamykanie pomieszczeń
 5. Do chłodni mają wstęp tylko osoby upoważnione.
 6. Za użytkowanie kaplicy należy uiścić w kancelarii parafialnej ofiarę przewidzianą w prawie zwyczajowym w wysokości ustalonej przez Radę Parafii. Ofiary te są przeznaczone na koszty utrzymania kaplicy, między innymi: sprzątanie, energię elektryczną, środki czystości i konserwację budynku.
 7. W kaplicy nie należy samowolnie stawiać kwiatków, zniczy itp.
 8. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie należy uzgadniać z administratorem parafii.